امور سهام
امور سهام

 

امور سهام شرکت

امور سهام شرکت سرمایه گذاری مشانبر مسئولیت مدیریت و پاسخگویی به سهامداران را عهده دار می باشد

سهامدران شرکت مرکب از 700 نفر شخصیت حقوقی و حقیقی می باشند که اغلب از کارکنان مهندسین مشاور

مشانیر می باشند سهامدارا عمده شرکت ، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا بوده و پنج نفر اول بیشترین مقدار سهام به شرح زیر می باشند

 

آقای محمود اسدیان حاج آقایی

آقای پرویز تچزیه چی

آقای احد باقرزاده خلخالی

آقای ضیاالدین خواجه کریم الدینی